Peter Character Study Induktive bibelstudienotater (2023)

Navn:Peter

Betydningen av navnet:Stein

Forfedre og familieliv:Peter hadde en bror som het Andreas, som også var en disippel og introduserte ham for Jesus.

Når og hvor han bodde:Peter hadde den unike muligheten til å leve da Jesus kom til jorden og så ham ansikt til ansikt. Israel var underlagt Roma og gnaget under dets styre. Det var hyppige opptøyer og opprør. Flere innflytelsesrike partier reiste seg i Israel. Fariseerne var religiøse konservative og var kjent for sin fromhet. Saddukeerne var mer liberale og jobbet med Roma. De benektet også oppstandelsen. Ildsjelene var imot ethvert samarbeid med Roma og var i bunn og grunn terrorister. Alle de religiøse i Israel ventet i forventning på Messias komme. Det hadde vært en spennende tid å leve. Peter fikk med egne øyne være vitne til Guds Sønn inkarnert, korsfestelsen og oppstandelsen.

Hendelser rundt fødsel:Ingen info.

Opplæring og yrke:Peter var fisker. Han hadde ikke fått høy utdannelse eller opplæring (Apg 4:13)men Gud kalte ham til å være en menneskefisker(Matt 4:19). Tiden hans med Jesus forvandlet ham fra en uutdannet og til og med fryktsom mann til en modig og trofast apostel som ble medvirkende til etableringen av kirken.

Sted i historien:Peter var den uuttalte lederen av de tolv. Det ser ut til at han alltid var den første som svarte på Jesu spørsmål eller stilte ham spørsmål. Han var en del av den indre kretsen av Jesu disipler som var vitne til forvandlingen (Matt 17). Han ble trukket ut ved det siste måltid og i Johannes siste vers (etter Jesu oppstandelse) av Jesus for direkte undervisning. Han hadde tydeligvis en spesiell posisjon i etableringen av kirken (Matt 16:18-19).

Han er den mest kjente av disiplene, både for noen av sine tabber og for sin frittalende tro. Peter holdt prekenen i pinsen, hvor tre tusen trodde (Apg 3). Han var også medvirkende til å opprette menigheten i Samaria (Apg 8) og bringe evangeliet til hedningene (Apg 10-11). Disse fakta kan hjelpe oss å forstå hva det betyr at Peter har "himmelens nøkler" (Matt 16:19).

Spesielle egenskaper:Frispråklige, begeistrede, egenrådige, "alt-eller-ingenting", mirakuløse gaver

Svakheter:

 1. Egenrådig/snakke før du tenker (Mark 8:32-33, Mark 9:5) –Peter snakket ofte før han tenkte. Noen ganger fortalte han Jesus hva han skulle gjøre. Ofte snakket han i all hast og sa tåpelige ting. Han var en veldig frittalende person og var tilbøyelig til å bli begeistret. Dette er ikke nødvendigvis dårlige egenskaper og er avgjørende for en leder. Men på grunn av disse egenskapene gikk han noen ganger utenfor sin rette plass.

 2. Svak i kjødet (men sterk med Ånden) (Mark 14:37-42, 14:66-72) – Peter hadde en sterk Ånd og var forpliktet til Kristus. Men til tider tok hans svake kjød overhånd (da kalte Jesus ham ofte Simon) og fikk ham til å gjøre noe han senere angret på. Han sovnet i hagen da Jesus ba ham be og fornektet Jesus tre ganger. Han hogg av øret til øversteprestens slave. Mye senere fryktet han den jødiske sekten av troende og ville ikke spise sammen med hedningene.

 3. Inkonsekvens – Mens Peter vokste i Herren, var han inkonsekvent. Han ville ha stor suksess i tro eller handling, og det ville bli fulgt av en fiasko. Han begynte å gå på vannet mot Jesus og så seg rundt og sank i vannet. Han erklærte sin troskap til Kristus og nektet ham deretter tre ganger. Han brakte evangeliet til hedningene og ville senere ikke spise sammen med dem. En del av dette problemet ble forårsaket fordi han var forhastet og ikke tenkte gjennom ting.

Styrker:Selv om Peter hadde noen klare svakheter, hadde han også mange styrker.

 1. Spent – ​​Peter var begeistret for forholdet hans til Kristus. Han var spent på å kunne lære av Jesus og være vitne til det han gjorde på egen hånd. Se på eksempelet hvorhan løp til graven for å sjekke om den var tom og gikk så innda Johannes bare stakk hodet inn døren (Johannes 20:1-9)

 2. Forpliktet (Mk 10:28) - Peter kan ha falt til tider, men han var forpliktet til Kristus. Han ga opp sin karriere og sitt hjem for å følge og tjene Kristus. Han ble en kristen arbeider på heltid. Mange troende i dag ønsker å skille sitt åndelige liv fra sitt "virkelige" eller daglige liv. De vil bare ha et snev av Jesus. Peter ønsket at hele livet hans skulle bli påvirket av Jesus (Johannes 13:9).

 3. Sett Gud først (Apg 5:29) – Peter satte Jesus først i livet sitt mesteparten av tiden. Han gjorde det med fare for sitt eget liv. Han satte Gud foran sin karriere.

 4. Angret - Da Peter syndet ved å fornekte Kristus, omvendte han seg senere ogbekreftet sin tro på Kristus tre ganger(Johannes 21:15-19). Peter ser ut til å ha lært av sine feil fordi han over tid ble mer moden og modigere i sin vandring med Herren og tjeneste for ham.

 5. Holdt ut til slutten av livet/forvandlet – Peter ble forvandlet av tiden med Jesus, og spesielt da han bodde i Den Hellige Ånd. Det er virkelig et tegn på en sann troende å omvende seg fra synder, lære av feil og vokse gjennom livet. Peter gjorde disse tingene. Til slutt ga han livet sitt til Kristus.

Viktige handlinger og hendelser:

1. Peters kall (Matt 4:18-22)

2.Går på vannet(Matt 14:28-33)

3. Å være vitne til forvandlingen (Matt 17)

4. Fornektet Jesus tre ganger (Matt 26:69-75)

5.Bekreftet Jesus tre ganger (Johannes 21:15-19)

6. Forkynt i pinsen (Apostlenes gjerninger 2)

7. Helbredt den lamme mannen (Apostlenes gjerninger 3)

8. Sto opp mot myndighetene (Apg 4-5)

9. Medvirkende til å bringe evangeliet til Samaria og hedningene (Apg 8, 10-11) Også Peters bekreftelse av Jesus som Kristus (Mark 8:29, Matt 16:16) og endring av hans navn til Peter (Joh 1:42) ogutnevne den 12(Mark 3:13-21). Å oppdra Dorkas (Apostlenes gjerninger 9:40)

Se på hendelsene som er oppført ovenfor og studer hva du kan lære av disse hendelsene.

Hvordan han døde:Johannes 21:18-19 er en profeti om at Peter skulle dø som martyr. Bibelen beskriver ikke denne døden spesifikt, men tradisjonen sier at Peter døde som martyr i Roma. Han nektet å bli korsfestet med hodet opp fordi han ikke anså seg verdig til å dø slik Jesus gjorde og ble korsfestet opp-ned.

Lærdom fra livet hans:

 1. Tenk før vi snakker. Å ta noen ekstra sekunder på fronten kan spare mye bryderi og problemer på bakenden.

 2. Stol på Ånden, grunn oss i Ordet.

 3. Sett Herren først

 4. Se på Jesus, ikke på omstendighetene

 5. Vi har alle feil og er ikke perfekte. Men hvis vi tilbringer tid med Jesus, vil han forvandle oss. Gud vil forvandle oss gjennom Skriftens og Åndens kraft hvis vi er villige (Apg 4:13).

 6. Hvis vi har en sterk vilje til å tjene Gud og sterk tro på ham, vil han bruke oss til tross for våre feil.

 7. Omvend deg og glem tidligere feil, og skyv videre mot fremtiden for å strebe etter å tjene Gud (jf. Php 3:12-14)

 8. Vi trenger ikke være redde for å stå for Kristus foran mennesker rundt oss. Vi bør tjene Gud i stedet for mennesker. (Apostlenes gjerninger 4:19-20, 5:41). Peter gledet seg til og med over å bli funnet verdig til å lide for Kristus.

 9. Peter var ikke redd for å gå mot kulturen da den gikk imot Bibelen (se dele evangeliet med hedningene og se på dem som rene Apg 11-12). Vi bør undersøke kultur i lys av Bibelen.

Karakterstudier E-bok –Hvis du syntes disse karakterstudiene var nyttige, kan du få vårE-bok om karakterstudier, med 8 praktiske leksjoner om viktige bibelhelter i troen.

Pocketbok -Du kan ogsåbestill en pocketversjon av Character Studies-boken fra Amazon.

FAQs

What are the questions in 1 Peter reflection? ›

DISCUSSION QUESTIONS

How can trials show whether a person's faith is real? What sorts of things in your life reduce your love, belief, and joy in Christ? How can you demonstrate the attitude of Christ (who persevered in suffering) and the attitude of Peter (who encouraged others in their suffering)?

What is the study of 1 Peter 4 12 19? ›

SERMON SUMMARY. When life is going well we push God to the periphery, but when trials come, we become aware of how much we need Him. Suffering under trials and persecution is a major theme of 1 Peter. He wrote this letter to Christians who were going through trials, many of which were undeserved, unfair and unexpected.

What was Peter's personality and character? ›

Throughout the Gospels, Peter's interactions with Jesus and the disciples reflect a leader who is impulsive, ambitious, self-assertive, and quick to commit without fully understanding the meaning of Jesus' words or actions.

What are the questions in 1 Peter 5 Bible study? ›

Discussion Questions
 • What is the therefore there for?
 • What are some ways you can humble yourselves?
 • What does it mean to humble yourselves under the mighty hand of God?
 • In what ways might God exalt us if we humble ourselves?

What does the Bible study on 1 Peter 2 5? ›

Peter says we are to be built together as a spiritual house. We can't just do our own thing and not think about other people in the church. We must all live together. Just as in a building all the stones are built together to make the building, we must work together with others in the church.

What is the lesson of Peter? ›

Bible Heroes Lesson Summary

God had plans for Peter and God has plans for each of us. Jesus never gives up on us even when we are afraid, tired or fail miserably. All we have to do is turn back to Him; He's always there to reach out and help us.

What does 1 Peter teach about suffering? ›

Dear Christian, as you experience suffering in this life, remind yourself that it is not a reason for complaint, but rather for rejoicing. That may seem counterintuitive, but we can rejoice because our suffering is of benefit to our own soul.

What does 1 Peter teach us about God? ›

1 Peter 1. The elect of God will receive an incorruptible inheritance of salvation. For the elect, trials of faith are more precious than gold and lead to salvation. Peter exhorted Saints to become holy as Jesus Christ is holy.

What is the study of 2 Peter 1 3? ›

2 Peter 1:3

This Scripture reveals that all we need for our life, God has already given us. We are prepared for anything. All the opportunities, information, relationships have already been given to us through knowing Him.

What is the study on 2 Peter 1 5 9? ›

In verses 5 through 9 Peter tells us that since God has giving us everything we need to live this type of life, we need to be diligent in cultivating certain qualities in our lives. Today's passage stresses our responsibility in the process of spiritual growth.

What does the Bible study on 1 Peter 4 8? ›

How Does Love Cover a Multitude of Sins? “Love each other fervently,” Peter writes, “because love covers over a multitude of sins.” (1 Peter 4:8). Given Peter's very personal experience of Christ's love in response to his sin, it is no wonder that Peter would call the Church to express this reality.

What are three traits of Peter the Great? ›

The Tsar is very tall [he was nearly 7 feet in height], his features are fine, and his figure very noble. He has great vivacity of mind, and a ready and just repartee.

Why was Peter so important to Jesus? ›

Roman Catholic tradition holds that Jesus established St. Peter as the first pope (Matthew 16:18). Jesus also gave him “the keys of the kingdom of heaven” (Matthew 16:19), which is why he is often depicted at the gates of heaven in art and popular culture.

Why did Jesus chose Peter? ›

Being a witness to the rebirth of Christ was enough for Peter to be a criterion of apostleship. Despite his weaknesses and doubts, Peter was the most important apostle from the beginning, and that is why Jesus designated him to be head of the apostles. He saw his potential for leadership and he acted on it.

What lesson do we learn from 1 Peter 5? ›

Place your trust in God who judges justly, just like Jesus did. Listen to your shepherds and follow their leadership. Humble yourselves because God gives grace to the humble, not to those who trust in themselves during hard times.

What does 1 Peter 5 5 say in the Bible study? ›

In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because, 'God opposes the proud but shows favor to the humble.”

What lesson do we learn from 1 Peter 4 10? ›

Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God's grace in its various forms” (1 Peter 4:10). This statement helped early church Christians know how to live so that their lives (both individually and collectively) would glorify God.

What lesson do we learn from 1 Peter 2? ›

Jesus bore our sins in His own body on the wood – the wood of the cross. Peter stated it here both to constantly remind Christians of the great work of Jesus on the cross, and to show them that even as the suffering of Jesus accomplished much, so their own suffering can be used of God.

What does the book of 2 Peter teach us? ›

What's the big idea? Peter's theme in his second letter is a simple one: pursue spiritual maturity through the Word of God as a remedy for false teaching and a right response to heretics in light of Christ's promised second coming (2 Peter 1:3, 16).

What is the lesson from 1 Peter Chapter 2? ›

There ought to be no hypocrisy. The church of God cannot explain to the unsaved that it is acceptable before God that the church is full of hypocrites. Peter says that it ought not to be so. God has given us all things pertaining to life and godliness, so it is we who are at fault if we do not lay aside our hypocrisy.

What were Peter's struggles in the Bible? ›

The stories of Peter's mistakes often are in the forefront: when he lost faith and sank when walking on water toward Jesus in Matthew 14:22-33; and when Peter denies knowing Christ three times in John 18:15-27.

What is Peter symbolic of? ›

Meaning:Rock; Stone. Peter is a masculine name originating in the Greek language meaning "rock" or "stone." This name is derived from the Greek version, Petros, which translates to "stone." This biblical name was most notably given to one of Jesus's apostles, Simon.

What is the summary of Peter sermon? ›

The main point of Peter's sermon is to construe the execution, resurrection, and glorification of Jesus as the basis for the coming of the Holy Spirit. The resurrected and ascended Jesus himself pours out the Spirit (v. 33), precisely because he now is enthroned at God's right hand.

What does Peter say about suffering for doing wrong why? ›

Peter says, you aren't alone.

This has happened before and thus gives the admonition: “It is better to suffer for doing good than doing evil” because: Jesus preached to a world of disobedient and they rejected Him.

What does suffering teach us? ›

Suffering can make us more resilient, better able to endure hardships. Just as a muscle, in order to build up, must endure some pain, so our emotions must endure pain in order to strengthen.

What is the significance of the Lord suffer? ›

The Lord's Supper reminds us of the life and work of Jesus, and it marks us as people of his new covenant. And while doing all of this, it also anticipates that final glorious feast. The meal serves as a taste of what is to come—a taste of true life.

What is the main theme of 1 Peter 1? ›

A theme found throughout the First Epistle General of Peter is that through the Atonement of Jesus Christ, the Savior's disciples can faithfully endure and respond to suffering and persecution.

What is the main verse of 1 Peter? ›

Bible Gateway 1 Peter 1 :: NIV. who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by his blood: Grace and peace be yours in abundance.

Why do we preach through 1 Peter? ›

Preaching through 1 Peter will remind your church that our relationship to God is based solely on his sovereign will and work, which should lead us to worship him. Furthermore, 1 Peter reminds us that God is with us in the sorrows and struggles of life.

What is the study of 1 Peter 3 8? ›

All believers must live in unity together and refuse to seek revenge. In part, God means to use our hopeful response to suffering to provoke the world to see His power in us.

What is the study of 1 Peter 4? ›

In chapter 4, Peter urges Christians to be fiercely committed to fulfilling the purpose of our lives in Christ. Prior chapters made the case that we are a "holy people." We have been rescued from meaningless lives and set apart from the world, in order to be used for God's purpose.

What does the Bible study on 2 Peter 1 16 21? ›

2 Peter 1:16–21 focuses on fulfilled prophecies about Christ. Peter points to his eyewitness experience of the transfiguration as confirmation those prophecies are true. As a result, Peter knows that those prophecies yet to be fulfilled will happen one day.

What is the study of 2 Peter 3 8 9? ›

But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.

What lesson do we learn from the story of Peter and John? ›

Peter and John commanded healing by faith in the name of Jesus Christ to a lame man. We are all helpless because of sin, just as the lame man was helpless, until we know God by faith in Jesus Christ. God gives us power by his Holy Spirit to obey him, to love people, and to ask for good things in Jesus' name.

What is the lesson on 2 Peter 3 9? ›

2 Peter 3:9 Wants Us To Pray For People In Our Lives

God, we just read in your word that you do not wish that any should perish but that all should reach repentance and so we are praying that you would bring many of these people, bring them, we pray to repentance.

What lesson do we learn from 1 Peter 5 7? ›

1 Peter 5:7 gives words of encouragement to those who are overwhelmed with the burdens and challenges of this world. Apostle Peter admonishes us to put together our anxieties and worries and present them to God who cares for us. Immediately you lay those worries before God, they are no more your responsibilities.

What can we learn from 1 Peter 3 3 4? ›

1 Peter 3:3-4

should be that of your inner self, the un-fading beauty of a gentle and quiet spirit …

What can we learn from 1 Peter 3 7? ›

1 Peter 3:7 says, “Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.” The closing clause of this verse is a warning that assumes husbands are praying men.

What are the virtues of Peter? ›

St. Peter is highlighted in Mass texts which describe his miraculous escape from prison and certain death plus his attesting to the divinity of Christ which secured the Church on the solid rock of St. Peters faith. He was a shining example of other virtues but especially love and humility.

Who is Peter in the Bible summary? ›

Peter, originally called Simon, was one of Jesus' Twelve Apostles. He and his brother, Andrew, joined Jesus early in his ministry and were with him until Jesus' death. The bible presents Peter as compassionate and loyal to Jesus, but he also shows doubt, even denying Jesus three times.

What personality type was the apostle Peter? ›

Peter had a sanguine personality. Those with a similar personality may be impulsive like Peter, but can be encouraged because Peter was also highly influential. God used him in a great way.

What was the most important thing Peter did and why? ›

Peter was the first Apostle to recognize that Jesus was the Messiah, the one promised by God to save his people. He gave up his life as a fisherman to lead others to Jesus, by being a fisher of men (Matthew 4:19) for Christ. He was a witness to the Transfiguration, when Jesus was revealed to be God's Son.

Why did Peter disobey Jesus? ›

He didn't want Jesus to suffer but to ride out in glory; similar hypotheses have been made about Judas. Neither man seemed to be on the same page as Jesus and didn't want to face the reality of Jesus not doing what they hoped He would do. Most importantly, the denial fulfilled Jesus' prophecy.

Why is Peter considered to be the foundation of the church? ›

The rock upon which Jesus would build his church could refer to Peter, since Jesus changed Peter's name to "petros" meaning "rock." This would make Peter the foundation of the church.

Why was Peter's reading from the Bible so important? ›

Answer and Explanation: In Number the Stars, Peter reads from the Bible after the Nazi soldiers have left Annemarie's home. He chooses a psalm that praises God, which states he is gathering Israel together once more, and that he is able to number the stars.

What is the lesson of 1st Peter 1? ›

The purpose of 1 Peter is to urge believers to live according to the eternal truth of the Gospel and cling to the living hope of Christ as they endure earthly suffering. Amid growing persecution, Peter writes to exhort Christians to view their suffering with spiritual eyes.

What is the lesson from 1 Peter Chapter 1? ›

To a living hope: We are born again to a living hope because we have eternal life in a Savior who has conquered death Himself. The hope lives because it is set upon an inheritance incorruptible that can never fade away because it is reserved in heaven. This is a significant contrast to any inheritance on this earth.

What are the discussion questions in 1 Peter 5 1 5? ›

Discussion Questions
 • What is an elder?
 • Why did Peter have authority to tell them this?
 • In what way was Peter a partaker of the glory that is to be revealed?
 • What is the job of elders?

What is the lesson from Peter in the Bible? ›

Notice that Jesus asks if Peter loves Him once for every time Peter denied knowing Him. When Peter responds that he does love the Lord, Jesus encourages him to care for His sheep. In a tender and heartfelt way, Jesus is telling Peter that his failure hasn't disqualified him from his role as Christ's trusted ally.

What is the study of 1 Peter 1 3 9? ›

1 Peter 1:3–9 Reminds Us that We May Struggle with Our Faith. 1 Peter is written to Christians who were suffering, who were struggling in their faith, actually suffering because of their faith. It's a picture we see all throughout the Bible that faith often leads to struggle, that faith endures through suffering.

What can we learn from 1 Peter chapter 4 in the Bible? ›

Now in chapter 4, Peter writes that we should take Jesus' attitude toward suffering and expect it in this life, avoiding mind-numbing sin while loving each other earnestly. God may use suffering in this life to refine our faith, but the end of all things is near.

What is the lesson of 1 Peter 3 3? ›

“Do not let your adorning be external-the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear—but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.”

What is the main message of 1 Peter 5? ›

In exhorting the church to conduct themselves faithfully during a time of intense trial, Peter weaves the themes of humility and suffering together. Humility emphasizes the need for submission to both God-appointed leaders and God Himself in prayer.

What is the main idea of 1 Peter 5? ›

The context of 1 Peter 5 is to comfort believers and to encourage them to overlook their sufferings and persecutions but to put their hope in Christ. Peter noticed that Christians are passing through challenges and a lot of them are also facing greater persecution for their faith.

Why did God pick Peter? ›

While Peter was a fisherman, he was also a follower of John the Baptist, which ultimately created the opportunity for Jesus to choose him as an early disciple, or follower, of Jesus.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 08/15/2023

Views: 5351

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.